ติดต่อเรา


ADDRESS

แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย
ดำเนินการโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

PHONE

โทรสาร. :02 160 5438

E-MAIL

อีเมล : pip@nxpo.or.th