“แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย”

POLICY INNOVATION PLATFORM FOR THE BETTER FUTURE


“ความเป็นมา”


แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย – Policy Innovation Platform for the Better Future ที่เป็น”พื้นที่กลาง” มุ่งเน้นการระดมความคิดเห็นจากผู้คนที่หลากหลาย (Crowdsourcing) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมด้านนโยบายใหม่ ๆ (Policy Innovation)

READ MORE

“เข้าแพลตฟอร์ม”


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนโยบายใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย – Policy Innovation Platform for the Better Future ซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการระดมความคิดที่ใช้จุดเด่นของความหลากหลายทางความคิด (Crowdsourcing)

READ MORE